ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ:6978073955 mail:airclub_pigasos@yahoo.gr

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  «ΠΗΓΑΣΟΣ»
Κωδικοποιημένο εκ νέου,  μετά την από 24-6-2009 τροποποίησή τουΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ  ΕΔΡΑ
1.1           Ιδρύεται πρωτοβάθμιο Σωματείο με την επωνυμία ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ “ΠΗΓΑΣΟΣ " με έδρα τα Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.


Άρθρο 2.
ΣΚΟΠΟΙ
 Σκοποί του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» είναι:
2.1           Να καταστήσει γνωστή με κάθε μέσο την σπουδαιότητα του αεραθλητισμού, με σκοπό την  δημιουργία αεροπορικής συνείδησης και της διάδοσης του αεροπορικού πνεύματος, ιδίως προς την νεολαία.
2.2           Να κατευθύνει συστηματικά, τα νέα και άπειρα μέλη της στην ασφαλή πτήση οιουδήποτε αεραθλητικού μέσου, τόσο από την θεωρητική πλευρά όσο και από την πλευρά της εφαρμογής, ώστε να αναπτύξει τις δυνατότητες των αθλητών της, για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
2.3           Να συμβάλλει δια των μελών της, από κοινού μετά της πολιτείας, στην προστασία του εθνικού πλούτου, της ανθρώπινης ζωής, της εθνικής κληρονομιάς κλπ.
2.4           Να κινήσει το ενδιαφέρον των αρμοδίων προϊσταμένων αρχών να υποστηρίξουν το αεραθλητικό κέντρο για την επίτευξη των σκοπών της, με την παροχή ηθικής ή και υλικής βοήθειας.
2.5           Να αναπτύξει την επικοινωνία και την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του αεραθλητικού κέντρου με κάθε πρόσφορο τρόπο που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, ηθική και υλική αλληλεγγύη.
2.6           Να συνάψει και να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τα άλλα Ελληνικά Αεραθλητικά σωματεία, καθώς και άλλους παιδαγωγικούς, μορφωτικούς και πνευματικούς συλλόγους.
2.7           Να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική, και μορφωτική ζωή της χώρας.
2.8           Να υποστηρίζει τους σκοπούς της ΕΛ.Α.Ο.
2.9           Τα αεραθλήματα που λαμβάνουν χώρα στο Αεραθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Χαλκιδικής «Πήγασος»  είναι τα εξής :
              ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 3 ΑΞΟΝΩΝ
ΜΟΤΟΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ
ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ( ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ )
ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
2. 10        Να καταστήσει γνωστή στα μέλη της την σπουδαιότητα της ενασχόλησης με οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού και ιδίως των αθλημάτων που υπάγονται στον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως καλαθόσφαιρα, πετοσφαίριση, αντισφαίρηση κτλ. κατασκευάζοντας όπου είναι δυνατόν εντός των αεραθλητικών κέντρων αντιστοίχων εγκαταστάσεων και δημιουργώντας αντίστοιχα τμήματα τα οποία είναι δυνατόν να ενταχθούν στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν τα αθλήματα αυτά.
Άρθρο 3.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Αεραθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο  Χαλκιδικής «ΠΗΓΑΣΟΣ»:
3. 1          Αναπτύσσει τις δραστηριότητές του στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του.
3.2           Συνεργάζεται με τα Ελληνικά αεραθλητικά σωματεία, με την άδεια δε του αρμόδιου φορέα μπορεί να συνεργάζεται και με ξένα συναφή σωματεία.
3.3           Συγκεντρώνει σχετικές τεχνικές ή άλλες πληροφορίες από τις αεραθλητικές δραστηριότητες στην χώρα ή στο εξωτερικό, και τις διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο.
3.4           Εκπονεί κανονισμούς αγώνων για εσωτερική χρήση και οργανώνει μόνο εσωτερικούς αγώνες.    
3.5           Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο, δύναται να εκπονεί κανονισμούς για Πανελλήνια χρήση και οργανώνει αγώνες Διαμερισμάτων και Πανελλήνιους αγώνες.
3.6           Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο. οργανώνει Διεθνείς αγώνες.
3.7           Καταγράφει επιτυχείς επιδόσεις των μελών της και απονέμει σχετικά διακριτικά.


Άρθρο 4.
ΜΕΣΑ
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Αεραθλητικού Πολιτιστικού  Κέντρου Χαλκιδικής «Πήγασος»  είναι:
4.1           Η οργάνωση αγώνων, εκθέσεων, εορτών και επιδείξεων αεραθλημάτων.
4.2          Η οργάνωση ομιλιών στα εντευκτήρια ή σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ομάδες προσκόπων, παιδαγωγικούς, μορφωτικούς και πνευματικούς συλλόγους.
4.3           Η έκδοση περιοδικών, βιβλίων, φυλλαδίων και εν γένει εντύπων ή άλλων επικοινωνιακών μέσων (ταινιών βίντεο, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π.), και η δημοσίευση τεχνικών θεμάτων και άρθρων που απορρέουν από τα άρθρα "ΣΚΟΠΟΙ" και "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ" του παρόντος.
4.4          Η  ίδρυση και συντήρηση εντευκτηρίων και αεραθλητικών κέντρων για χρήση των μελών του Σωματείου, και φίλων.
4.5           Η με κάθε νόμιμο τρόπο δημιουργία και αύξηση της περιουσίας του Σωματείου.
4.6           Κάθε άλλη πρόσφορη, κατά την κρίση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου δραστηριότητα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
 Άρθρο 5.
ΜΕΛΗ
Το Αεραθλητικό Πολιτιστικό  Κέντρο Χαλκιδικής «ΠΗΓΑΣΟΣ» έχει τις εξής κατηγορίες μελών:
5.1           Ιδρυτικά Τακτικά μέλη
5.2           Τακτικά μέλη
5.3           Επίτιμα μέλη


Άρθρο 6.
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
6.1           Ιδρυτικά μέλη (ή Ιδρυτές) είναι αυτοί που συνέλαβαν και υλοποίησαν την ιδέα της σύστασης του Αεραθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Χαλκιδικής «Πήγασος» έχουν υπογράψει το ιδρυτικό καταστατικό.
6.2           Τα ιδρυτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη., με εξαίρεση ότι αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου από την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης του σωματείου.


Άρθρο 7.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
7.1           Τακτικά μέλη μπορούν να είναι άτομα που έχουν συμπληρώσει το 180 έτος της ηλικίας τους. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος και ανεξάρτητος φύλου.
7.2           Το υποψήφιο τακτικό μέλος υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή αίτηση εγγραφής στο αεραθλητικό κέντρο η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το δικαίωμα εγγραφής Τακτικού μέλους καθώς και πρόταση (συστατική επιστολή) από τουλάχιστον άλλα δύο τακτικά μέλη .

Η έγκριση της εγγραφής του αιτούντος νέου μέλους, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από την κατάθεση στην γραμματεία της αίτησης εγγραφής.

 Εάν εντός περιόδου 60 ημερών δεν έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το υποψήφιο μέλος θεωρείται τακτικό μέλος αυτοδικαίως και εγγράφεται την 60η μέρα μετά την υποβολή της αίτησης.

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να απορριφθεί η αίτηση του υποψηφίου μέλους , αρκεί να είναι αιτιολογημένη η άρνηση εγγραφής στην δύναμη των μελών του σωματείου. Δεν απαιτείται η αίτηση εγγραφής του υποψηφίου να συνοδεύεται από πρόταση δύο τακτικών μελών (συστατική επιστολή) εφόσον το υποψήφιο μέλος έχει καταλάβει από πρώτη έως όγδοη θέση σε Ολυμπιακούς, Παγκοσμίους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ή από πρώτη έως Τρίτη θέση σε Μεσογειακούς, Βαλκανικούς ή Πανελληνίους Αγώνες.

Τα μέλη του σωματείου,  πλην των ιδρυτικών,  μετά από πάροδο ενός (1)  έτους  από την εγγραφή τους,  αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.


Άρθρο 8.
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
8.1           Το Δ.Σ. μπορεί να ανακηρύξει / εγγράψει με πλειοψηφία 2/3 ως "Επίτιμα μέλη" πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες ή/και υλική ενίσχυση στο αεραθλητικό κέντρο Χαλκιδικής, ή/και που έχουν καταξιωθεί ως προσωπικότητες στην πνευματική, επαγγελματική, επιστημονική ή και κοινωνική ζωή του τόπου.
8.2           Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονείμει τον τίτλο του "Επίτιμου Πρόεδρου" (ή του Επίτιμου Γραμματέα κ.λ.π. ) σε μέλη που κατά την θητεία τους στην αντίστοιχη θέση του αεραθλητικού κέντρου προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το σωματείο.
8.3           Τα μέλη που κατέχουν τον τίτλο του "Επίτιμου" απαλλάσσονται από κάθε χρηματική υποχρέωση, διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Τακτικών μελών, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου στις Γ. Συνελεύσεις.


Άρθρο 9.
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
9. 1          Δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτά ως μέλη, όποιοι:
9. 1.1       Έχουν στερηθεί το δικαίωμα της ελευθερίας ίδρυσης συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
9. 1.2       Έχουν διαγραφεί από άλλο Αεραθλητικό Σωματείο, ή έχει ανακληθεί η φίλαθλος ιδιότητά
τους από την ΕΛ.Α.Ο. ή άλλη αρμόδια αθλητική αρχή και για όσο καιρό διαρκεί η ανάκληση αυτή.
9.1.3            Εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν2725/99 (Αθλητικός Νόμος), όπως αυτό ισχύει σήμερα.


Άρθρο 10.
ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
10.1         Μέλος διαγράφεται από το Αεραθλητικό Πολιτιστικό  Κέντρο Χαλκιδικής «Πήγασος»  ύστερα από ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απόφαση του Δ.Σ. :
10.1.1      Εάν καταδικαστεί για πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 9 αυτοδικαίως, μετά από διαπιστωτική πράξη έκπτωσης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση το ΔΣ και σε περίπτωση που ήθελε περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον γενικό Γραμματέα αθλητισμού μέσα στην ίδια προθεσμία.
10.1.2      Εάν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της διαγραφής όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 16.1 του παρόντος.
10.1.3      Εάν καθυστερήσει να εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις προς το αεραθλητικό κέντρο πέραν των 12 μηνών.Άρθρο 11.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
11.1         Εφ' όσον τηρούν τις υποχρεώσεις τους, τα μέλη δικαιούνται :
11.1.1      Να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου και να καλλιεργούν συστηματικά τις δυνατότητές τους για συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες και να απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα από τις δραστηριότητές του. Να εκφράζουν τις απόψεις τους προς τα διοικητικά όργανα του Σωματείου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται και την υποχρεωτική αποδοχή τους.
11.2         Τα μέλη οφείλουν :
11.2.1      Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων , το
Καταστατικό, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, τις αρχές του Αεραθλητικού Κέντρου Χαλκιδικής γενικά και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της.
11.2.2      Να εκπληρώνουν τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.
11.2.3      Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, και στις αεραθλητικές εκδηλώσεις να εκπροσωπούν το Αεραθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Χαλκιδικής «Πήγασος».
11.2.4       Να μην αναπτύσσουν πολιτική δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια του Σωματείου.
11.2.5      Να τηρούν συμπεριφορά που δεν θίγει την υπόληψη και τα συμφέροντα του Σωματείου ή/και των μελών της.
11.3         Περιορισμοί -Διευκρινίσεις.
11.3.1      Η ιδιότητα μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. Κατ' εξαίρεση στις Γ.Σ. επιτρέπεται η εκπροσώπηση ενός τακτικού μέλους από ένα άλλο τακτικό μέλος.
11.3.2      Δικαίωμα του "εκλέγειν" και "εκλέγεσθαι" στα διοικητικά όργανα του Σωματείου έχουν τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι και το προηγούμενο οικονομικό έτος.
11.3.3      Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλει , με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, κατ' επιλογή σε μέλη περιορισμό στην χρήση των αεραθλητικών μέσων που έχει στην διάθεσή του το Αεραθλητικό Πολιτιστικό  Κέντρο Χαλκιδικής «ΠΗΓΑΣΟΣ», για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, όταν τελούνται αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις Εθνικής ομάδας κ.λ.π. ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων.
11.3.4      Κάθε τακτικό μέλος καταβάλλοντας τις ετήσιες χρηματικές υποχρεώσεις του λαμβάνει "Δελτίο Μέλους" που έχει θέση αποδεικτικού ταυτότητος μέλους. Η ιδιότητα του μέλους ή το "δελτίο μέλους" δεν έχει απαραίτητα την έννοια ότι το μέλος έχει την ικανότητα να πετά οιοδήποτε αεραθλητικό μέσο.


Άρθρο 12.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
12.1         Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από το Σωματείο οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή τους προς το Δ.Σ.
12.2         Μέλη που αποχώρησαν μπορούν να επανεγγραφούν στο Σωματείο ακολουθώντας τις ισχύουσες διαδικασίες καταβάλλοντας δε ταυτόχρονα και το δικαίωμα επανεγγραφής.

  
Άρθρο 13.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
13.1         Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών και το δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ, σε λογικά πλαίσια. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τα μέλη τακτικές ή έκτακτες εισφορές (επιπλέον της ετήσιας συνδρομής) για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών του Αεραθλητικού Πολιτιστικού  Κέντρου Χαλκιδικής «ΠΗΓΑΣΟΣ»
13.2         Η προθεσμία καταβολής των τακτικών ή εκτάκτων χρηματικών υποχρεώσεων των μελών ορίζεται με αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ.
13.3         Κάθε είδους τακτική συνδρομή ή εισφορά υπόκειται σε αναθεώρηση, αλλά σε περίπτωση αναθεωρήσεως αυτή ισχύει από το επόμενο οικονομικό έτος.
13.4         Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών ορίζεται στο μισό της ετήσιας συνδρομής τους
13.5         Το δικαίωμα επανεγγραφής ισούται με το ποσόν της εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία.
13.6         Τα μέλη που καταβάλουν εφ' άπαξ ποσό ίσο προς το εικοσαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής τακτικού μέλους απαλλάσσονται από τις μελλοντικές ετήσιες συνδρομές.
13.7         Παράληψη καταβολής των τακτικών ή εκτάκτων χρηματικών υποχρεώσεων από μέλος περισσότερο από 12 μήνες από την ορισθείσα προθεσμία (όπως αναφέρεται στο εδάφιο 13.2) στοιχειοθετεί λόγο διαγραφής του. Το μέλος που διεγράφη μόνο για την προαναφερθείσα αιτία δικαιούται να επανεγγραφεί, εφ' όσον καταβάλλει το δικαίωμα επανεγγραφής και όλες τις χρηματικές οφειλές έως την ημέρα της διαγραφής του .
13.8         Το Δ.Σ. μπορεί να απαλλάξει μέλος από τις χρηματικές υποχρεώσεις του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφ' όσον συντρέχουν λόγοι όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές στο εξωτερικό κ.λ.π.
13.9         Ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους ή έχει απαλλαγή από αυτές.


Άρθρο 14.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ , ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
14.1         Πειθαρχικά παραπτώματα.
Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Σωματείου, κάθε συμπεριφορά τακτικού μέλους που εκδηλώνεται με πράξη ή παράλειψη:
14.1.1      Κάθε υπαίτια παραβίαση διατάξεων της νομοθεσίας περί Αθλητικών Σωματείων .
14.1.2      Κάθε παραβίαση του Καταστατικού ή των εσωτερικών κανονισμών ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ., ή παρεμπόδιση της εφαρμογής τους
14.1.3      Κάθε πράξη ή παράλειψη, αντίθετη προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Σωματείου.
14.1.4      Η ανάρμοστη και γενικά ή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου συμπεριφορά.
14.1.5      Κάθε ενέργεια, που αποβλέπει στη χρησιμοποίηση του Σωματείου για πολιτικούς
σκοπούς, ή τείνει να εισάγει στο Αεραθλητικό Κέντρο διαφοροποιήσεις ή αξιολογήσεις των μελών του με βάση πολιτικά ή οικονομικά κριτήρια.
14.2         Πειθαρχικές ποινές. Τα παραπτώματα της παραγράφου 14.1 μπορούν να επισύρουν τις εξής πειθαρχικές ποινές:
14.2.1      Γραπτή παρατήρηση,
14.2.2      Γραπτή επίπληξη,
14.2.3      Πρόστιμο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο δύο ετήσιων συνδρομών της κατηγορίας μέλους που ανήκει ο υπαίτιος,
14.2.4      Με την συνδρομή σπουδαίου λόγου ανάκλησης του τίτλου του επιτίμου .
14.2.5      Η αναστολή ασκήσεως μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι 24 μήνες,
14.2.6      Διαγραφή από το Αεραθλητικό Πολιτιστικό  Κέντρο Χαλκιδικής «Πήγασος».
14.3         Διευκρινήσεις:
14.3.1      Κατ' αρχήν , δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί μέλος δύο φορές για την ίδια πειθαρχική παράβαση. Η αρχή αυτή κάμπτεται , όταν μετά την επιβολή της αρχικής, ελαφρότερης ποινής αποκαλύφθηκαν νέα πραγματικά περιστατικά , άγνωστα στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του σωματείου, τα οποία εάν ήταν γνωστά σε αυτό εξ αρχής, θα το οδηγούσαν, με βεβαιότητα, στην επιβολή αυστηρότερης ποινής
14.3.2      Όλα τα παραπάνω παραπτώματα μπορούν να επισύρουν μέχρι και την ποινή της διαγραφής.
14.3.3      Η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται επίσης και για την καθυστέρηση εκπλήρωσης των προς το Σωματείο οικονομικών υποχρεώσεων πέρα των 12 μηνών.
14.4         Πειθαρχικά όργανα.
14.4.1      Την πειθαρχική εξουσία ασκεί σε πρώτο βαθμό το Διοικητικό Συμβούλιο και σε δεύτερο η Γενική Συνέλευση. Προκειμένου περί μελών Δ.Σ. , την πειθαρχική εξουσία ασκεί πάντοτε η Γενική Συνέλευση.
14.4.2      Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες επιβάλλεται η ποινή της παρατήρησης, της επίπληξης ή του προστίμου, είναι ανέγκλητες.
14.5         Πειθαρχική Διαδικασία.
14.5.1      Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει γνώση για θέμα που εμπίπτει στα πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται στο εδάφιο 14.1, εγείρει αυτεπάγγελτα την πειθαρχική διαδικασία για την εξέταση της υποθέσεως.
14.5.2      Πριν από κάθε επιβολή ποινής, το Δ.Σ. καλεί γραπτά το υπό κατηγορία μέλος, για να απολογηθεί γραπτά ή/και προφορικά μέσα σε προθεσμία τριών έως και δέκα ημερών.
14.5.3     Οι περί επιβολής ποινής αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων, πρέπει να είναι αιτιολογημένες επιδίδονται στο τιμωρούμενο μέλος εγγράφως, και αποκτούν κύρος από την γνωστοποίησή τους στο μέλος. Η γνωστοποίηση της πειθαρχικής απόφασης κινεί την προθεσμία για τυχόν άσκηση ενδίκου μέσου κατ' αυτής , ενώπιον της γενικής Συνέλευσης, εντός 15 ημερών. Στις περιπτώσεις αυτές η άσκηση του ενδίκου αυτού βοηθήματος αναστέλλει την εκτέλεση της προσβληθείσας πειθαρχικής απόφασης.
14.5.4      Το τιμωρηθέν μέλος δύναται να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη, αφού εξαντλήσει την σχετική ενδοσωματειακή διαδικασία, ή παραιτηθεί από αυτήν.
14.5.5      Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να παραπέμψει πειθαρχικό θέμα απ' ευθείας στην Γ.Σ. Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να εξετάσει απ' ευθείας πειθαρχική υπόθεση, εφ' όσον το θέμα αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη, είναι δε μόνη αρμόδια για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους του Δ.Σ. ή επίτιμου μέλους. Η Γ.Σ. καλεί το παραπεμπόμενο μέλος σε απολογία στον τόπο την ημέρα και την ώρα που γίνεται η συνεδρίαση, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της παραγράφου 15.5. του παρόντος.
14.5.6      Οι αποφάσεις της Γ.Σ. επί πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.
14.6         Επανεισδοχή -Διαδικασία.
14.6.1      Διαγραφέν μέλος είναι δυνατόν να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής, εφ' όσον έπαψαν να ισχύουν οι λόγοι της διαγραφής του, σύμφωνα με τις λοιπές διαδικασίες και προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος.  


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
 Άρθρο 15.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Όργανα του Αεραθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Χαλκιδικής «Πήγσος» είναι:
15.1         Η Γενική Συνέλευση.
15.2         Το Διοικητικό Συμβούλιο
15.3         Η Εξελεγκτική Επιτροπή.


Άρθρο 16.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
16.1         Σύνθεση.
Την Γενική Συνέλευση αποτελούν τα τακτικά μέλη του Αεραθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Χαλκιδικής «Πήγασος», τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Ως ταμειακά ενήμερα μέλη νοούνται αυτά που έχουν εξοφλήσει τις χρηματικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο (εδάφιο 13.9) ή έχουν απαλλαγή από αυτές (εδάφια 13.6 και 13.8).
16.2.        Δικαίωμα παρουσίας.
Εκτός των τακτικών μελών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν:
16.2.1      "Τρίτα" άτομα που θα προσκληθούν ως παρατηρητές ή για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Σώματος ή παραπεμπόμενα για πειθαρχικό παράπτωμα. Αυτά, δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα πριν κληθούν να εισέλθουν ή αφού τους ζητηθεί να αποχωρήσουν. Το δικαίωμα της παραμονής των "τρίτων" όπως αναφέρονται στο παρόν εδάφιο επαφίεται αποκλειστικά στην απόφαση του Προέδρου της Γ.Σ.
16.3.        Αποβολή από συνεδρίαση της Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ έχει το δικαίωμα:
16.3.1      Να αποβάλει από την αίθουσα της συνεδρίασης της Γ.Σ. οποιοδήποτε άτομο δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σ' αυτή, ή τρίτο άτομο, εφ' όσον κατά την αποκλειστική κρίση του, η συμπεριφορά ή η απλή παρουσία του εν λόγω ατόμου διαταράσσει την ομαλή λειτουργία ή την νομιμότητα της συνεδρίασης.
16.3.2      Να φέρει σε ψηφοφορία, άμεσα και εκτός ημερήσιας διατάξεως, θέμα αποβολής από την αίθουσα της συνεδρίασης της Γ.Σ. οποιουδήποτε τακτικού μέλους εφ' όσον κατά την αποκλειστική κρίση του, η συμπεριφορά του εν λόγω μέλους διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της συνεδρίασης.
16.4.        Απόντες ή κωλυόμενοι.
16.4.1      Απόν ή κωλυόμενο μέλος της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος της, με γραπτή εξουσιοδότηση, που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και κατατίθεται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο μέλος της, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο 16.4.2.
16.4.2      Η εκπροσώπηση δεν ισχύει στις Γενικές Συνελεύσεις που υπάρχει ως θέμα η διάλυση του σωματείου ή η τροποποίηση του καταστατικού.


Άρθρο 17.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17.1         Γενικές.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Αεραθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Χαλκιδικής «ΠΗΓΑΣΟΣ». Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα, που έχει σχέση με το Αεραθλητικό Κέντρο και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τα μέλη του σωματείου και την διοίκησή του, εκτός αν πρόκειται για υπόθεση που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
17.2         Ειδικές.
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για:
17.2.1      Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού και ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου,
17.2.2      Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
17.2.3      Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, για πράξεις ή παραλείψεις τους.
17.2.4      Την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού,
17.2.5      Την εκλογή , εποπτεία και παύση του Δ.Σ. ή μελών του, και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή μελών της,
17.2.6      Τις πειθαρχικές ποινές σε δευτεροβάθμιο επίπεδο,
17.2.7      Την έγκριση, τροποποίηση και κατάργηση των Εσωτερικών Κανονισμών, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα που αφορούν αποκλειστικά την εσωτερική λειτουργία του σωματείου, εφόσον δεν έχει εξουσιοδοτήσει γι' αυτό το Δ. Σ.
17.2.8      Την αγορά, κινητών ή ακινήτων, την αποδοχή κληρονομιών ή κληροδοσιών και δωρεών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Για την εκποίηση ή αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων απαιτείται απόφαση που να έχει ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Γ.Σ. και μόνο κατ' εξαίρεση και εφόσον οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη και με την προϋπόθεση ότι τούτο ήθελε βεβαιωθεί δικαστικά μετά από υποβολή σχετικής αίτησης της διοίκησης.
17.2.9      Την τροποποίηση του Καταστατικού και την μεταβολή του σκοπού , τη αποβολή μέλους ένεκα σπουδαίου λόγου
17.2.10    Την διάλυση του Αεραθλητικού Πολιτιστικού  Κέντρου Χαλκιδικής «Πήγασος».


Άρθρο 18.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
18.1         Συνεδριάσεις.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.
18.1.1      Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο και ειδικά μέσα στο τετράμηνο Ιανουαρίου -Απριλίου, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει γραπτά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών. Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.
18.1.2      Η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να αναγραφεί ως θέμα Γενικής Συνέλευσης μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή εγγράφου αιτήσεως του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.
18.2.        Πρόσκληση.
18.2.1      Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, τον αύξοντα αριθμό της συνεδρίασης, την ιδιότητα των συγκαλούντων αυτήν, την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της "Ημερήσιας Διάταξης" της συνεδρίασης, καθώς και τα αντίστοιχα της επαναληπτικής. Εφ' όσον περιλαμβάνεται θέμα τροποποίησης του καταστατικού, η πρόσκληση πρέπει να συνοδεύεται από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
18.2.2      Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα Τακτικά μέλη και να αναρτάται στα γραφεία του σωματείου επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη προγραμματισμένη συνεδρίαση. Εάν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε τακτική συνεδρίαση μέχρι και τον Φεβρουάριο, σε έκτακτη δε μέσα σε 45 μέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή τη σχετική αίτηση του, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτούμενου αριθμού των μελών, μπορούν να το κάνουν δύο μέλη του Δ.Σ. ή το 1/4 (ένα τέταρτο) των ταμειακώς ενήμερων μελών, με γραπτή πρόσκλησή τους προς τα μέλη του Σωματείου.
18.2.3      Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση.
18.3         Ημερήσια διάταξη.
18.3.1      Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα θέματα που καθορίζει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή η σχετική αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, ανάλογα με την περίπτωση.
18.3.2      Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να πάρει απόφαση πάνω σε θέματα, που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.


Άρθρο 19.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 19. 1      Απαρτία.
19.1.1      Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον τα παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο) και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της είναι περισσότερα από το 1/2 των ταμειακά ενήμερων μελών .
19.1.2      Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της αντίστοιχης μέρας της επόμενης εβδομάδας, χωρίς να χρειάζεται νέα πρόσκληση, θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών της.
19.1.3      Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται απαρτία των 3/4 των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη.
19. 1.4     Από την στιγμή που διαπιστωθεί απαρτία, η Γ. Σ. θεωρείται ότι συνεδριάζει εγκύρως, πρέπει δε να διατηρείται μέχρι και την ψηφοφορία επί των αποφάσεων
19.2         Εκλογή Προεδρείου.
19.2.1      Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλο έργο, η Γενική Συνέλευση εκλέγει, από τα μέλη της το Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και δύο Εφόρους. Η εκλογή αυτή δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που η Γ.Σ. συγκαλείται με την πρωτοβουλία της μειοψηφίας , μετά από δικαστική απόφαση.
19.2.2      Ως Πρόεδρος δεν μπορεί να επιλεγεί μέλος του υπό κρίση Δ.Σ., ή της Ε.Ε. Ως Έφοροι δεν μπορούν να επιλεγούν οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.
19.2.3      Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της Γ. Σ., διαπιστώνει την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας, τηρεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Οι Έφοροι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.
19.2.4      Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
19.2.5      Το Προεδρείο παραλαμβάνει το μητρώο των μελών, την σφραγίδα και τα αποδεικτικά των συνδρομών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή κάθε είδους ψηφοφορίας και αρχαιρεσιών .
19.3.        Ψηφοφορίες.
19.3.1      Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση του χεριού.
19.3.2      Ειδικά διεξάγεται μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για:
α} Την εκλογή ή ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
β} Θέμα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο,
γ} Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη,
δ} Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την απαλλαγή της από κάθε ευθύνη και
ε} Για προσωπικά θέματα.
19.3.3      Κατ' εξαίρεση και εφ' όσον συμφωνούν όλα τα παριστάμενα μέλη, η ψηφοφορία για τα θέματα γ και δ μπορούν να γίνουν και με ανάταση χεριού.
19.4         Όταν οι συμμετέχοντες στην Γενική Συνέλευση καλούνται να αποφασίσουν για ένα θέμα έχουν τέσσερεις επιλογές:
19.4.1      Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία υπερψηφίζοντας το θέμα
19.4.2      Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία καταψηφίζοντας το θέμα
19.4.3      Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία χωρίς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ούτε υπέρ ούτε κατά του θέματος (να ρίξουν δηλαδή ΛΕΥΚΟ ψηφοδέλτιο, ή να δηλώσουν Παρών}.
19.4.4      Να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία (να απουσιάζουν ή να δηλώσουν "Δεν Ψηφίζω" ή  "Απών").
19.5         Πλειοψηφίες.
19.5.1      Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, δηλ. απαιτείται το μισό και πλέον των ψήφων από τους συνολικά καταμετρηθέντες ψήφους έγκυρους και άκυρους.
19.5.2      Κατ' εξαίρεση:
α} Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται σχετική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.
β} Για την απόφαση της ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την τροποποίηση του Καταστατικού, ή τη διάλυση του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.
γ) Σε κάθε περίπτωση που ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για τον σχηματισμό πλειοψηφίας δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται μέχρι και τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες. Σε περίπτωση, που η ισοψηφία παραμένει, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, μέσα σε ένα μήνα, για την επίλυση του θέματος.
19.6         Αποτελέσματα αποφάσεων.
Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση δεσμεύουν όλα τα μέλη του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ», παρόντα ή απόντα ή διαφωνούντα. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, είναι άκυρες και ανίσχυρες. .
19. 7        Πρακτικά.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ».

Άρθρο 20.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
20.1         Χρόνος αρχαιρεσιών
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται στην τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς να αποκλείεται η διενέργεια αρχαιρεσιών και σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.
20.2.        Υποβολή υποψηφιοτήτων
20.2.1      Οι υποψηφιότητες για τις εκλέξιμες θέσεις γνωστοποιούνται μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας, είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους με προφορική ή με έγγραφη αίτησή τους, είτε από τρία τουλάχιστον μέλη του Σωματείου.
20.2.2      Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση.
20.2.3      Απαγορεύεται η υποβολή υποψηφιοτήτων σε μορφή συνδυασμών.
20.2.4      Κάθε υποψήφιος, έχει δικαίωμα να παρουσιάσει στην Γ. Σ. γραπτά ή προφορικά, σύντομο βιογραφικό σημείωμά του.
20.2.5      Επιτρέπεται η παράλληλη υποβολή υποψηφιότητας για Μέλος του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Σε περίπτωση όμως ταυτόχρονης επιτυχίας και στα δύο αξιώματα, ο επιτυχών πρέπει να δηλώσει την προτίμησή του. Εάν είναι απών θεωρείται ότι επιλέγει την θέση του Δ.Σ.
20.3.        Διαδικασία
20.3.1      Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. με την βοήθεια των δύο εφόρων, αναγράφει στον πίνακα τις    υποβληθείσες υποψηφιότητες, χωριστά για τα μέλη του Δ. Σ. και χωριστά για τα μέλη της Ε.Ε.
20.3.2      Στη συνέχεια, η εφορευτική επιτροπή σφραγίζει και διανέμει από ένα λευκό ψηφοδέλτιο σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου. Το ψηφοδέλτιο είναι κοινό και για τις αρχαιρεσίες των μελών του Δ.Σ. και των μελών της Ε.Ε.
20.3.3      Οι ψηφοφόροι αναγράφουν στο ψηφοδέλτιο τα ονόματα των υποψηφίων που προτιμούν για την κάθε θέση (με μέγιστο αριθμό ονομάτων όσες και οι προς συμπλήρωση θέσεις) και τοποθετούν το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.
20.3.4      Το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο αν αναγραφούν λιγότερα ή περισσότερα ονόματα. Στην δεύτερη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη με την σειρά αναγραφής τους τα ονόματα που καλύπτουν τις προκηρυχθείσες θέσεις. Εάν δεν αναγραφεί κανένα όνομα θεωρείται ως "λευκό".    Ψηφοδέλτιο στο οποίο ανεγράφη όνομα μη υποψήφιου δεν θεωρείται άκυρο, αλλά το όνομα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.   Κάθε άλλο αναγραφόμενο στοιχείο το καθιστά άκυρο.
20.4.        Ανακήρυξη επιτυχόντων
20.4.1      Η κατάταξη και ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος επιτόπου.
20.4.2      Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι (πέντε) κατά σειρά επιτυχίας, οι δε επόμενοι τρεις ανακηρύσσονται ως επιλαχόντες -αναπληρωματικοί.
20.4.3      Για την Ε.Ε. εκλέγονται οι πρώτοι τρεις κατά σειρά επιτυχίας ο δε επόμενοι τρεις ανακηρύσσονται ως επιλαχόντες –αναπληρωματικοί, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν.


Άρθρο 21.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
21. 1        Σύνθεση -θητεία.
21.1.1      Το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε  (5) μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και προέρχονται από τα μέλη του σωματείου. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Εάν τα μέλη μετακινούνται για προσφορά υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής..
21.1.2      Ως μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν οι υποψήφιοι από τα τακτικά μέλη, ανεξάρτητα υπηκοότητας ιθαγένειας ή θρησκείας, αρκεί να έχουν ελεύθερη την διαχείριση της περιουσίας τους και ελεύθερη την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων .
21.1.3      Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμό.

21.2         Συγκρότηση σε σώμα.
21.2.1      Μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίασή του με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους και εφ' όσον είναι σε πλήρη απαρτία συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, τον Πρόεδρό του, έναν Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία  και τον Έφορο Λέσχης - Αεραθλητικών Κέντρων - Περιουσίας.
21.2.2      Δεν αποκλείεται τα καθήκοντα του "Εφόρου να ανατεθούν συσσωρευτικά (ένα, ή δύο, ή τρία) σε ένα μέλος του Δ.Σ. παράλληλα με ένα άλλο αξίωμα.
21.2.3      Ακολούθως παραλαμβάνουν από το απερχόμενο Δ.Σ. την Διοίκηση του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  και κάθε στοιχείο που ανήκει σ' αυτή.

21.3.        Παραίτηση μελών.
21.3.1      Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από την θέση του μέλους του Δ.Σ. και οποτεδήποτε, με μια απλή γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
21.3.2      Κάθε μέλος του Δ.Σ. που κατέχει ένα από τα παραπάνω αξιώματα της παρ. 2 μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από το αξίωμα αυτό και οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο και να παραμείνει απλό μέλος του Δ.Σ.

21.4         Έκπτωση.
Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ.:
21.4.1      Όποιος παραιτηθεί ή αποβληθεί από το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»,
21.4.2      Όποιος ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση,
21.4.3      Όποιος δεν συγκεντρώνει τα κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενα για την εκλογή του προσόντα, με απόφαση του Δ. Σ. και
21.4.4      Όποιος απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.

21.5         Συμπλήρωση κενών θέσεων.
21.5.1      Οι τυχόν κενές θέσεις (από οποιαδήποτε αιτία) μελών του Δ.Σ. συμπληρώνονται μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες, από τους πρώτους τρεις επιλαχόντες των αρχαιρεσιών (αναπληρωματικούς) κατά σειρά επιτυχίας.
21.5.2      Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης των κενών θέσεων, συγκαλείται Έκτακτη (ή η Τακτική ανάλογα με την χρονική περίοδο) Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες. Εάν τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ. δεν συγκαλέσουν εμπρόθεσμα τη Γ.Σ., μπορούν να τη συγκαλέσουν τρία τουλάχιστον μέλη του σωματείου.
21.5.3      Η θητεία των εκλεγησομένων μελών σε έκτακτη Γ.Σ. για την πλήρωση κενών θέσεων ακολουθεί την εναπομείνασα θητεία του αρχικού Δ.Σ.

21.6         Ανασύνθεση σε σώμα.
Σε περίπτωση των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος Άρθρου το Δ. Σ. μπορεί να προβεί σε νέα κατανομή των αξιωμάτων.

 Άρθρο 22.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ -ΕΥΘΥΝΕΣ -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
22.1         Γενικές αρμοδιότητες.
22.1.1     Το Δ.Σ. διοικεί το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ», εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξωδίκως, διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις του και διαχειρίζεται και διαθέτει (υπό τους περιορισμούς του Νόμου και του Καταστατικού) την περιουσία του.
22.1.2      Αποφασίζει έγκυρα για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και για την οποία δεν υπάρχει ειδική απόφαση της Γ.Σ.

22.2.        Ειδικές αρμοδιότητες.
Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Δ.Σ.:
22.2.1      Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του  ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τα οποία υποβάλλει στη Γ. Σ. προς έγκριση, μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων , τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό,
22.2.2      Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου κατά την κρίση του μέτρου, για την πραγμάτωση των σκοπών του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»
22.2.3      Εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού, και των Εσωτερικών Κανονισμών και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. ,
22.2.4      Διορίζει και παύει το διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  «ΠΗΓΑΣΟΣ».  Το υπαλληλικό προσωπικό δεν πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου.
22.2.5      Ασκεί την πειθαρχική εξουσία για τα μέλη, και
22.2.6      Ασκεί όλες τις άλλες, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, αρμοδιότητές του, και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.

22.3.        Ανάθεση αρμοδιοτήτων.
Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του ή και συγκεκριμένων έργων σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ή/και σε μέλη του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ».

22.4.        Ευθύνες.
22.4.1      Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα συνυπεύθυνα για την εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις του Δ. Σ. , που λήφθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή παρόντες διαφώνησαν , εφ' όσον στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης.
22.4.2      Μέλος που παραιτείται δεν απαλλάσσεται και από τις ευθύνες του μέχρι την ημερομηνία της παραιτήσεώς του.
22.4.3      Τα αναπληρωματικά μέλη είναι υπόλογα μόνο για την θητεία τους ως μέλη στο Δ.Σ.

22.5.        Απαγορεύσεις.
22.5.1      Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία στο ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» με αμοιβή ή να συνάπτουν συμφωνίες που συνεπάγονται λήψη αμοιβής για προσφορά υπηρεσιών που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθεια ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το σωματείο.
22.5.2      Επιτρέπεται η καταβολή στα μέλη του Δ.Σ. οδοιπορικών εξόδων για εντεταλμένες μετακινήσεις τους.
22.5.3      Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ΔΣ, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.


Άρθρο 23.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
23.1         Συνεδριάσεις.
23.1.1      Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά τον μήνα, με πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών από τα μέλη του, που θα περιλαμβάνει τα θέματα της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις για έκτακτη σύγκληση, του Δ.Σ. πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα τα θέματα και να αποστέλλονται τέσσερεις τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη συνεδρίαση.
23.1.2      Στις συνεδριάσεις επιτρέπεται να παρίστανται και τα αναπληρωματικά μέλη χωρίς να προσμετρώνται στην απαρτία, και χωρίς δικαίωμα ψήφου.
23.1.3      Μπορούν επίσης να προσκληθούν και τρίτοι ως παρατηρητές ή για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Δ.Σ. ή μέλη παραπεμπόμενα για πειθαρχικό παράπτωμα. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα πριν κληθούν να εισέλθουν ή αφού τους ζητηθεί να αποχωρήσουν.

23.2.        Απαρτία.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του απαραίτητα δε ένας από τους: "Πρόεδρο", "Αντιπρόεδρο", "Γενικό Γραμματέα". Στο Δ.Σ. δεν ισχύει η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση.

23.3.        Αποφάσεις.
23.3.1      Οι δυνατότητες των μελών του Δ.Σ. να ψηφίσουν για ένα θέμα είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 20, παρ 4.
23.3.2      Για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία, εκτός αν ορίζεται αλλιώς σε άλλο άρθρο του παρόντος καταστατικού.
23.3.3      Σε προσωπικά θέματα ή σε περίπτωση που ζητηθεί από ένα μέλος, η ψηφοφορία γίνεται μυστική.
23.3.4      Σε περίπτωση ισοψηφίας, επί φανερής ψηφοφορίας, υπερισχύει η γνώμη που απέσπασε την ψήφο του Προεδρεύοντος.

23.4.        Πρακτικά.
23.4.1      Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Αν απουσιάζει ο Γεν. Γραμματέας τα παρόντα μέλη ορίζουν να κάνει χρέη "πρακτικογράφου" ένα από αυτά.
23.4.2      Σε περίπτωση που μέλος διαφωνεί με την αναγραφή των πρακτικών μπορεί να το σημειώσει δίπλα στην υπογραφή του.
23.4.3      Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.Άρθρο 24.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
24. 1        Αρμοδιότητες.
Ο Πρόεδρος :
24.1.1      Εκπροσωπεί το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» ενώπιον κάθε Δικαστικής η άλλης Διοικητικής Αρχής, όπως και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,
24.1.2      Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. , θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων ,
24.1.3     Υπογράφει μαζί με τον Γ.Γ. τα εξερχόμενα έγγραφα του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»,
24.1.4      Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές ανάληψης των κατατεθειμένων στις Τράπεζες χρημάτων του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ», και
24.1.5      Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει, μαζί με τον Ταμία, συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές και λοιπά χρεόγραφα.

24.2         Αναπλήρωση.
Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή θανάτου, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν το πρεσβύτερο μέλος του Δ.Σ.


Άρθρο 25.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
25.1.        Αρμοδιότητες.
Ο Γενικός Γραμματέας :
25.1.1      Παρακολουθεί και ελέγχει τις Υπηρεσίες του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ», τις οποίες κατευθύνει με την βοήθεια του διοικητικού -υπαλληλικού -προσωπικού.
25.1.2      Επιμελείται την εφαρμογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών .
25.1.3     Επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. των βιβλίων του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» και του αρχείου (εκτός των λογιστικών και ταμειακών βιβλίων) .
25.1.4     Επιμελείται την φύλαξη της σφραγίδας του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» και
25. 1.5    Επιμελείται την διεξαγωγή της αλληλογραφίας την οποία και υπογράφει.

25.2.        Αναπλήρωση.
-Τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή θανάτου, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγεται από αυτό.


Άρθρο 26.
ΤΑΜΙΑΣ
26. 1.       Αρμοδιότητες.
 Ο Ταμίας:
26. 1.1     Έχει την ευθύνη διαφύλαξης της "ρευστής" περιουσίας του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»,
26.1.2      Εκτελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό και διαχειρίζεται με προσωπική ευθύνη του το Ταμείο του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»,
26.1.3      Εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και από Δημόσια, Δημοτικά ή Κοινοτικά Ταμεία, Τράπεζες, Οργανισμούς κ.λ.π., εκδίδοντας και τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης,
26.1.4     Αναλαμβάνει τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες χρήματα του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ», υπογράφοντας τα σχετικά αποδεικτικά ανάληψης,
26.1.5      Προβαίνει σε πληρωμές με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ.,
26.1.6      Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τους πιστωτικούς τίτλους,
26.1.7      Μεριμνά για την κατάθεση των χρημάτων του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» στις Τράπεζες, τα οποία δεν είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των καθημερινών συναλλαγών και κάθε ταμειακού υπολοίπου πέρα από το οριζόμενο κάθε φορά από το Δ. Σ. όριο.
26.1.8      Επιμελείται την τήρηση των λογιστικών και ταμειακών βιβλίων του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»και
26.1.9      Υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, τις μηνιαίες εκθέσεις για την χρηματική κατάσταση του Ταμείου και τα σχέδια του ετήσιου προϋπολογισμού, του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού.

26.2         Αναπλήρωση.
Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ. Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή θανάτου, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ. Σ. που εκλέγεται από αυτό.


 Άρθρο 27 .
ΕΦOPOΣ ΛΕΣΧΗΣ -  ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,
 27.1        Καθήκοντα.
Ο Έφορος  επιμελείται της κανονικής λειτουργίας του εντευκτηρίου σύμφωνα με τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς,
27.1.2     επιμελείται της κανονικής λειτουργίας του Κέντρου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς και
27.1.3     τηρεί βιβλίο για τα κατασκευαστικά υλικά και την ακίνητη περιουσία του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»

27.2.        Αναπλήρωση.
Τον έφορο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή θανάτου, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγεται από αυτό.


Άρθρο 28.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 28.1.      Σύνθεση.
28.1.1   Η Εξελεγκτική επιτροπή του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» είναι τριμελής. Το πλειοψηφίσαν μέλος της την συγκαλεί σε πρώτη συνεδρίαση, οπότε εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ. Σ. .
28.2         Εκλογή.
28.2.1      Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα κατά την οποία διενεργείται η εκλογή του Δ.Σ., και η θητεία της είναι ίδια με αυτή του Δ.Σ..
28.2.2     Μαζί με τα τρία τακτικά μέλη της Ε.Ε. η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τρία αναπληρωματικά, καθένα από τα οποία, κατά σειρά αριθμού ψήφων, αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό μέλος της σε περίπτωση θανάτου, απουσίας ή κωλύματος.

28.3.        Αρμοδιότητες.
28.3.1      Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» δηλαδή τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες κ.λ.π.. ιδίως δε αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
28.3.2      Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα για την άσκηση των καθηκόντων της να λαμβάνει γνώση όλων των περί της οικονομικής κατάστασης του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  στοιχείων, των πρακτικών και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας, του αρχείου γενικά και του υπολοίπου του ταμείου. Το Δ.Σ. οφείλει να θέτει στην διάθεση της Ε. Ε. τα στοιχεία αυτά μέσα σε τρεις μέρες.

28.4.        Έκθεση.
28.4.1      Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση περί της οικονομικής διαχείρισης του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ», κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα περί του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Δ. Σ. , χωρίς την  έκθεση αυτή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
28.4.2      Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κοινοποιήσει έκθεσή της απ' ευθείας στα μέλη, οποτεδήποτε θεωρεί ότι διακινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ».


 Άρθρο 29.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
29.1.        Έγκριση, Τροποποίηση, Κατάργηση.
29.1.1      Θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» , ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται και τροποποιούνται ή καταργούνται από την Γενική Συνέλευση, μόνο εφ' όσον αυτό απαιτείται από τον Νόμο.
29.1.2     Κατά τα λοιπά, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Καταστατικού και γενικότερα οι λεπτομέρειες  οργάνωσης λειτουργίας του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» και των Υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων και των κανονισμών ασφαλείας των πτήσεων, ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται και τροποποιούνται ή καταργούνται από το Δ. Σ.


  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Άρθρο 30.
ΠΟΡΟΙ
30.1         Πόροι του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» είναι:
30.1.1      Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.
30.1.2      Οι οικιοθελείς, και οι τακτικές I έκτακτες εισφορές των μελών.
30.1.3     Εισπράξεις από εορτές, εκθέσεις και από πωλήσεις εκδόσεων (περιοδικών, βιβλίων, κατασκευαστικών σχεδίων και εν γένει εντύπων) και άλλων επικοινωνιακών μέσων (ταινιών βίντεο κ.λ.π.).
30.1.4     Δωρεές  από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
30.1.5      Ετήσιες συνδρομές ή οποιασδήποτε φύσεως καταβολές και επιχορηγήσεις από Υπουργεία, οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αεροπορικές Ενώσεις και Σωματεία, την ΕΛ.Α.Ο., την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κ.λ.π.


Άρθρο 31.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
31.1         Οικονομικό έτος του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» είναι το ημερολογιακό έτος.


Άρθρο 32.
ΒΙΒΛΙΑ -ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
32.1         Το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» τηρεί τα εξής βιβλία:
32.1.1      Βιβλίο Μητρώου Μελών
32.1.2         -//-   Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας
32.1.3         -//-   Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων.
32.1.4         -//-   Ταμείου (εσόδων -εξόδων)
32.1.5         -//-   Απογραφών και Διαχειρίσεως Περιουσίας( Περιουσιακών στοιχείων ).

32.2         Το Δ.Σ. μπορεί να καθορίζει τον αριθμό και το είδος των βιβλίων που τηρούνται, σύμφωνα πάντα με τον Νόμο. Τα παραπάνω βιβλία είναι δυνατόν να τηρούνται μηχανογραφικά.

32.3         Λογαριασμοί τραπεζών
Το Δ.Σ. ορίζει κάθε φορά την Τράπεζα ή τις Τράπεζες, στις οποίες το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» τηρεί λογαριασμό ή λογαριασμούς.


Άρθρο 33.
ΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
33. 1        Κτήση.
Για να αποκτήσει το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  από επαχθή αιτία ακίνητα ή κινητά, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται να δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

33.2         Διαχείριση.
Απαγορεύεται εκμετάλλευση της περιουσίας του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» που συνεπάγεται την ανάμιξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

33.3         Διάθεση.
Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό, κατά τις διατάξεις του Νόμου όπου προβλέπεται.
33.4         Διαθέσιμο Ταμείου.
Χρήματα του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» που υπερβαίνουν το ποσό που ορίζει το Δ.Σ. κατατίθενται στις οριζόμενες από το Δ.Σ. αναγνωρισμένες Τράπεζες, ή επενδύονται σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου ή σε ομόλογα του Δημοσίου ή αναγνωρισμένων Τραπεζών. Τα χρεόγραφα κατατίθενται για φύλαξη σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, στο όνομα του σωματείου.


Άρθρο 34.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
34.1         Εκκαθάριση.
Όταν διαλυθεί το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται ότι υπάρχει μόνο γι' αυτόν τον σκοπό. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, κάθε έγγραφο του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ¨ΠΗΓΑΣΟΣ» αναφέρει υποχρεωτικά ότι τελεί υπό εκκαθάριση.

34.2         Εκκαθαριστές.
Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την διάλυση του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  εκλέγει τρεις εκκαθαριστές, οι οποίοι, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» , σύμφωνα με τον Νόμο.

34.3         Περιουσία μετά την εκκαθάριση.
Μετά την εκκαθάριση ,όλα τα περιουσιακά στοιχεία, περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Άρθρο 35.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ».
35.1.1         Το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αμέλεια από τα μέλη του Δ. Σ. ή από πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του, ή από τα μέλη του κατά τις διενεργούμενες πτήσεις των αεραθλητικών μέσων για άσκηση, προπόνηση, η συμμετοχή σε οργανωμένες επιδείξεις και αγώνες.


Άρθρο 36.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
36.1        Το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» υπάγεται στην δύναμη των σωματείων της ΕΛ.Α.Ο. την οποία αναγνωρίζει και ως εκπρόσωπο της FAI για την Ελλάδα
36.2         Το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ» είναι δυνατόν να υπαχθεί, με απόφαση της Γ.Σ. του:
36.2.1      Στον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εφ' όσον οι νόμοι ή οι διατάξεις αναφέρουν οτιδήποτε σχετικό, ή/και
36.3         Επιτρέπεται η συγχώνευση του σωματείου κατά τη διαδικασία του αρ. 9 του Ν. 2725/1999,  όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3057/2002.


Άρθρο 37 .
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ
37.1         Το Σήμα του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  είναι αυτό που επισυνάπτεται σε φύλλο Α4  στο τέλος του τροποποιημένου  πλέον καταστατικού  και πριν τις υπογραφές των μελών.
37.2         Η Σφραγίδα του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»  είναι όμοια με το σήμα της.Άρθρο 38.
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Για την σωστή ερμηνεία του παρόντος καταστατικού δίδονται οι παρακάτω ερμηνείες στις συντετμημένες γραφές και λοιπές λέξεις :
38.1         ΕΛ.Α.Ο. = Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
38.2        Δ.Σ.= Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»
38.3         Γ.Σ. = Γενική Συνέλευση του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»
38.4         Ε.Ε. = Εξελεγκτική Επιτροπή του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΠΗΓΑΣΟΣ»
38.5         Αεραθλητικό μέσο = Οτιδήποτε αναφέρεται ή περιγράφεται στους κανονισμούς ή περιγραφές της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας
38.6         Αεραθλητικό Κέντρο = Ειδικός Χώρος εξάσκησης αεραθλημάτων
38.7         FAI = Federation Aeronautique Internationale ή Διεθνής Αεροναυτική Ομοσπονδία
Άρθρο 39.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
39.1         Όλα τα εγγραφέντα  μέλη του σωματείου είναι τακτικά. Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου,  χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό.Άρθρο 40.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
40.1         Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό και δεν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών σχετικών Νόμων περί Σωματείων .

Το παρόν Καταστατικό μετά την τροποποίηση του περιέχει 40 άρθρα. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την 1 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συνεκλήθη για τον σκοπό αυτό, και θα ισχύσει, όπως ακριβώς τροποποιήθηκε από την στιγμή της εγγραφής των τροποποιήσεων στα αρμοδίως τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.Ν.   Μουδανιά 24-6-2009
ΤΑ    ΜΕΛΗ